نویسنده = ������������ �������� ����������
کاربست معرفتی-هدایتی آیه میثاق در زندگی

دوره 1، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 9-28

1022064/arq.2022.332986.1065

فاطمه میرزایی؛ سیده شیرین حجازی؛ مریم گرمرودی