نویسنده = سید محمد اسماعیلی
شناسایی ریشه‌های فتنه از نگاه قرآن کریم

دوره 2، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 28-45

1022064/arq.2022.344716.1093

سید محمد اسماعیلی؛ حسین حیدری گاودانه گداری