نویسنده = ���������� �������������� ���������������