نویسنده = ���������� �������� ������ ��������������