تحلیل محتوایی روایات تفسیری پیرامون مواجهه ظالمان با مرگ

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی سطح چهار رشته تفسیر تطبیقی جامعه الزهرا قم - ایران

1022064/arq.2022.327542.1056

چکیده

همه موجودات مرگ را می‌چشند اما نحوه مواجهه با مرگ برای ظالمان،کافران و منافقان با دیگر افراد متفاوت است. تنها منبع برای شناخت نحوه رؤیایی این افراد با مرگ، قرآن کریم است و برای فهم دقیق آیات نیز باید روایات تفسیری ذیل آن‌ها، مورد مطالعه، تحلیل و تبیین قرار گیرد. از این ‌رو این پژوهش، با روش نقلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به تحلیل و ارزیابی روایات تفسیری پیرامون مواجهه انسان‌های ظالم با مرگ می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که حال همه انسان‌ها در هنگام قبض روحشان یکسان نیست، بلکه افرادی مانند کافران، منافقان و ظالمان قبض روحشان با سختی و همراه با تحقیر و سرزنش است برخلاف مومنان و صالحان که مرگشان با راحتی و آسایش است. برخی افراد در هنگام مرگ درخواست می‌کنند مرگشان به تأخیر بیفتد تا حج، زکات، صدقه‌ای انجام نداده‌اند، به‌ جای آورند و مقصود از دو بار مرگ برای کفار در قرآن کریم، دو بار عذاب الهی برای آنان است. همچنین لسان روایات تفسیری در مورد اینکه چه کسانی توبه‌شان مورد پذیرش نیست، نیز اختلاف داشت، اما این اختلاف، دلیلی بر ضعف یا مردود دانستن این روایات نیست؛ بلکه می‌توان گفت که همه این روایات تفسیری صحیح هستند؛ چراکه آیه مفهوم عامی دارد و این روایات تفسیری در پی تطبیق این مفهوم کلی بر برخی مصادیقش هستند که از جمله آن مصادیق توبه افراد در هنگام مرگ، توبه افراد در زمان دیدن عذاب الهی، توبه فرد بداخلاق ، توبه کافران و توبه افراد چهل روز قبل از برپایی قیامت و... است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of interpretive narrations about the oppressors facing death

نویسنده [English]

  • Akram Sadat Seyyedi
Student of the fourth level of comparative interpretation of Al-Zahra Society of Qom - Iran
چکیده [English]

All beings taste death, but the way of facing death for oppressors, infidels and hypocrites is different from other people. The only source for understanding how these people dream of death is the Holy Quran, and in order to understand the verses accurately, the interpretive narrations below them must be studied, analyzed and explained. Therefore, this research, using the narrative method and using library sources, analyzes and evaluates interpretive narratives about the encounter of oppressive human beings with death. The findings of the study indicate that not all human beings are the same when their souls are taken, but people like infidels, hypocrites and oppressors take their souls with difficulty and with humiliation and blame, unlike the believers and the righteous whose death is easy. At the time of death, some people ask for their death to be delayed so that they do not perform Hajj, Zakat, or almsgiving, and the meaning of the two deaths for the infidels in the Holy Qur'an is twice the divine punishment for them. The language of the interpretive narrations also differed as to who their repentance was not accepted, but this difference is not a reason for the weakness or rejection of these narrations; Rather, it can be said that all these narrations are correct interpretations; Because the verse has a general meaning and these interpretive narrations seek to apply this general concept to some of its examples, such as the repentance of people at death, the repentance of people when they see the divine punishment, the repentance of the immoral person, the repentance of infidels and the repentance of people forty days ago. It is from the resurrection and so on.

کلیدواژه‌ها [English]

  • interpretive narrations
  • Death
  • oppressor
  • hypocrite
  • Infidel