اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داود صائمی

علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

da.saemiquran.ac.ir
0000-0001-9368-2415

سردبیر

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

سید رضا مودب

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه قم

rezamoaddab.ir

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir

محمود کریمی

علوم قرآن و حدیث دانشیاردانشگاه امام صادق علیه السلام

karimiimahmoudgmail.com

رضا امانی

زبان و ادبیات قرآن، ترجمه قرآن، تفسیر عصری قرآن دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

r_amani2007yahoo.com

زهره اخوان مقدم

علوم قرآن و حدیث، تاریخ اسلام، کلام شیعه، معناشناسی دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

dr.zo.akhavangmail.com

سید محمد نقیب

تفسیر و علوم قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

amin200057yahoo.com

روح الله محمدی

علوم قرآن و حدیث، تفسیر، معارف قرآن استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

roohollah.mohammadi88gmail.com
0000-0002-6437-287X

محمد اسماعیل صالحی زاده

علوم قرآن و حدیث استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

salehi3949gmail.com
02332524197

داود صائمی

علوم قرآن و حدیث، تفسیر، معارف قرآن استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

da.saemigmail.com

علی حسن نیا

علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهد

alihniagmail.com

کارشناس نشریه

محمد رضا جلالی

مدیریت دولتی کارشناس پژوهش

reza1356jyahoo.com
09121732235