داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
علی اصغر آخوندی محور تربیتی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود اقبالی محورآسیب‌شناسی کاربردی استادیار گروه علوم قرآن و تفسیر. دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
ناصر انطیقه چی معارف اسلامی
مهدی حیاتی محورآسیب‌شناسی کاربردی استاد یارگروه معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهیار خانی مقدم محورآسیب‌شناسی کاربردی، محور تربیتی استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان
رقیه خلیلی محور عرفانی استاد یاردانشکده علوم قرآنی شاهرود
کبری راستگو محور تربیتی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد
زینب روستایی محورآسیب‌شناسی کاربردی استاد یار دانشکده مطالعات تطبیقی شیراز
سیده فاطمه سلیمی محور تربیتی استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی آمل
فاطمه سیفعلی‌ئی محورآسیب‌شناسی کاربردی مدرس دانشگاه ایلام
نرگس شکربیگی محور تربیتی استاد یار دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مجید صادقی مزیدی محور تربیتی استاد یاردانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم دانشکده علوم قرآنی شیراز
محمد اسماعیل صالحی زاده محور تربیتی استاد یار دانشکده علوم قرانی شاهرود
مریم طاهری زاده محور عرفانی استاد یار دانشکده علوم قرانی زابل
محمدرضا عامریان استاد گروه معارف / دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
محمدمهدی کریمی نیا محور تربیتی استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم
حسین محمدی محور عرفانی استاد یار گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
روح الله محمدی محور تربیتی استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (رئیس دانشکده علوم قرآنی شاهرود)
روح اله ناظمی محورآسیب‌شناسی کاربردی استاد یار دانشکده علوم قرآنی زاهدان
سیدمجید نبوی محور تربیتی استاد یار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
زهره نریمانی محور تربیتی استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
احمد نظری محورآسیب‌شناسی کاربردی استادیاردانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
قدسیه سادات هاشمی دولابی محور تربیتی استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا