نویسنده = فاطمه سلطان محمدی
آسیب‌شناسی مولفه های نظریه مفسرمحوری در تفسیر قرآن

دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 54-83

1022064/arq.2022.325551.1050

علی فتحی؛ فاطمه سلطان محمدی؛ حسین سلطان محمدی