نویسنده = حمیده فاتحی پیکانی
راهکارهای کنشی مراقبت معنوی از منظر آیات و روایات

دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 83-107

1022064/arq.2022.337585.1077

حمیده فاتحی پیکانی؛ محمد جواد فدایی