نویسنده = محمد رفیق
تحلیل ارتباطات انسانی در سوره انفال مبتنی بر نظریه استخلاف

دوره 2، شماره 3، مهر 1401، صفحه 56-78

1022064/arq.2023.359330.1132

محمد سلطانیه؛ محمدرضا قائمی نیک؛ محمد رفیق