نویسنده = ناهید کارساز
واکاوی شخصیت حنه (س) و تدابیر وی برای غلبه بر آداب نادرست اجتماعی

دوره 3، شماره 2، تیر 1402، صفحه 86-109

10.22034/arq.2023.182485

نجمه سادات میرغفوریان؛ سمانه سادات سدیدپور؛ مژگان جلوه؛ ناهید کارساز؛ مائده کاملی