نویسنده = فتحیه فتاحی زاده
کارکردهای توکل به خداوند در مواجهه با افراد و قضا و قدر الهی بر مبنای تحلیل محتوای آیات قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 115-138

10.22034/arq.2023.178298

محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی زاده؛ معصومه سادات سعیدی حسینی