نویسنده = امیر جباری
مؤلفه‌های اقتدار اقتصادی زن از منظر قرآن

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 156-183

10.22034/arq.2023.190747

محمد مولوی؛ امیر جباری؛ فریبا پروینیان