نویسنده = رحمت الله روحی
آثار اعتقاد به مالکیت خدا در زندگی انسان از منظر قرآن کریم

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 8-33

10.22034/arq.2023.190741

سید محمد اسماعیلی؛ رحمت الله روحی