نویسنده = رضا رنجبر
بررسی آثار بکارگیری مجازاتهای جایگزین حبس در تحقق تربیت دینی فرزندان افراد بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.310160.1031

مهدی عبداللهی پور؛ رضا رنجبر؛ محمدمهدی بشیری