کلیدواژه‌ها = ولایت
هم سنجی اصطلاح «مسئولیت اجتماعی» و مفهوم قرآنی «ولایت» با روش تحلیل مؤلفه‌ای معنا

دوره 3، شماره 4، دی 1402، صفحه 94-119

10.22034/arq.2023.190744

محمد حسین اخوان طبسی؛ محمد پارسائیان؛ حسین شجاعی