کلیدواژه‌ها = اشرافیت
پیامدهای اشرافیت و تجمل‌گرایی مسئولان با تأکید بر آیه 16 سوره اسراء

دوره 2، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-84

1022064/arq.2022.337911.1078

اکرم السادات سیدی؛ سید محمد علوی زاده