دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی پژوهشی

بررسی آثار بکارگیری مجازاتهای جایگزین حبس در تحقق تربیت دینی فرزندان افراد بزهکار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.310160.1031

مهدی عبداللهی پور؛ رضا رنجبر؛ محمدمهدی بشیری


مَثل و تحلیل کاربست‌های اخلاقی اجتماعی آن درآیه261 بقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2023.354352.1116

طیبه حیدری راد


طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی با رویکرد آینده‌ پژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1402

1022064/arq.2024.426007.1244

محمد سبحانی یامچی؛ علی عشقی؛ سعیده علوی