اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

داود صائمی

علوم قرآن و حدیث استاد یار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

da.saemiquran.ac.ir
0000-0001-9368-2415

سردبیر

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir
0000-0002-0655-1909

جانشین سردبیر

داود صائمی

علوم قرآنی و حدیث استاد یار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

da.saemiquran.ac.ir
0000-0001-9368-2415

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استادعلوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir
0000-0002-0655-1909

محمد جواد اسکندر لو

علوم قرآن و قرآن پژوهی استاد علوم قرآن و قرآن پژوهی دانشگاه غیر دولتی غیر انتفاعی جامعه المصطفی العالمیه

mj_eskandarlomiu.ac.ir
0000-0000-0000-0000

محمد هادی امین ناجی

علوم قرآن و حدیث استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

mh_aminnajipnu.ac.ir
0000-0001-7810-9645

سید حسین شرف الدین

جامعه شناسی، فرهنگ و ارتباطات استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

sharafoddingmail.com
0000-0002-2490-0009

حسین سوزن چی

جامعه‌شناسی استاد دانشگاه باقرالعلوم ع

souzanchibou.ac.ir
0000-0003-1733-3138

حسن خیری

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی

hassan.khairigmail.com

شهلا باقری

فرهنگی -سیاسی-زنان و خانواده دانشیار دانشگاه خوارزمی

sbagherikhu.ac.ir

حسین بستان

جامعه‌شناسی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hbostanrihu.ac.ir
0000-0002-3925-5890

کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه بو علی سینا همدان

karam.siyavoshibasu.ac.ir
0000-0003-1058-644x

روح اله محمد علی نژاد عمران

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

r_alinejad_omranyahoo.com
0000-0003-1766-5845

علی حسن بیگی

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

a-hasanbagiaraku.ac.ir
0000-0000-0000-0000

رحمان عشریه

علوم قرآن و حدیث دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

سید عبد الرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیارتفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

hosseiny43yahoo.com
0000-0000-0000-0000

الهه شاه پسند

علوم قرآن و حدیث دانشیارعلوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

shahpasandquran.ac.ir
0000-0000-0000-0000

کارشناس نشریه

محمد رضا جلالی

مدیریت دولتی کارشناس پژوهش

reza1356jyahoo.com
09121732235
0000-0000-0000-0000