اعضای هیات تحریریه

 

 

 

 

 

مدیر مسئول

داود صائمی

علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

da.saemiquran.ac.ir
0000-0001-9368-2415

سردبیر

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir
0000-0002-0655-1909

جانشین سردبیر

داود صائمی

علوم قرآنی و حدیث استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

da.saemiquran.ac.ir
0000-0001-9368-2415

اعضای هیات تحریریه بین المللی

مختار یحیایف

فلسفه و علوم اجتماعی- سیاسی رئیس دانشکده روانشناسی و فلسفه، استاد و رئیس گروه فلسفه و علوم اجتماعی-سیاسی دانشگاه دولتی داغستان (فدراسیون روسیه)، روسیه

muchtar59mail.ru
0000-0003-2243-7222

عبد الرحیم کیدوایی

مطالعات قرآنی استاد، دانشگاه علیگر مسلم، دهلی، هند

www.amu.ac.in/department/k-a-nizami-centre-for-quranic-studies
sulaim_05yahoo.com
0000-0002-7034-9000

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم ابراهیمی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبایی

ebrahimi978atu.ac.ir
0000-0002-0655-1909

محمد هادی امین ناجی

علوم قرآن و حدیث استادگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیام نور

mh_aminnajipnu.ac.ir
0000-0001-7810-9645

سید حسین شرف الدین

جامعه شناسی، فرهنگ و ارتباطات استاد گروه جامعه شناسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره

sharafoddingmail.com
0000-0002-2490-0009

حسین سوزن چی

جامعه‌شناسی دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

souzanchibou.ac.ir
0000-0003-1733-3138

حسن خیری

جامعه شناسی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی

hassan.khairigmail.com

شهلا باقری

فرهنگی -سیاسی-زنان و خانواده دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه خوارزمی

sbagherikhu.ac.ir

حسین بستان

جامعه‌شناسی دانشیار گروه جامعه شناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

hbostanrihu.ac.ir
0000-0002-3925-5890

کرم سیاوشی

علوم قرآن و حدیث دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه بو علی سینا همدان

karam.siyavoshibasu.ac.ir
0000-0003-1058-644x

روح اله محمد علی نژاد عمران

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علامه طباطبائی

r_alinejad_omranyahoo.com
0000-0003-1766-5845

علی حسن بیگی

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

a-hasanbagiaraku.ac.ir
0000-0000-0000-0000

رحمان عشریه

علوم قرآن و حدیث دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

oshryehquran.ac.ir

سید عبد الرسول حسینی زاده

تفسیر و علوم قرآن دانشیارگروه تفسیر و علوم قرآن دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

hosseiny43yahoo.com
0000-0000-0000-0000

الهه شاه پسند

علوم قرآن و حدیث دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

shahpasandquran.ac.ir
0000-0000-0000-0000

کارشناس نشریه

محمد رضا جلالی

مدیریت دولتی کارشناس پژوهش

reza1356jyahoo.com
09121732235
0000-0000-0000-0000

ویراستار ادبی

زهرا آبیار

استادیارگروه معارف دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

abyar.z114gmail.com
0000-0002-2272-2253