تغییر عنوان فصلنامه

با اعلام نظر واحد نشریات وزارت علوم عنوان فصلنامه به قرآن و علوم اجتماعی تغییر پیدا کرد و شماره های بعدی بر اساس این عنوان منتشر خواهد شد.