داوران سال 1401

داوران 1401

ردیف نام و نام خانوادگی تحصیلات شناسه پژوهشگر orcid شناسه پژوهشگر publons وابستگی سازمانی
1 مسعود اقبالی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - کرمانشاه
2 ناصر انطیقه چی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
3 کامران اویسی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی
4 علی اصغر آخوندی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons  استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
5 مهدی حیاتی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
6 مهیار خانی مقدم دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه گیلان-رشت
7 رقیه خلیلی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - شاهرود
8 فاطمه دست رنج دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
9 کبری راستگو دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم-  مشهد
10 سیده فاطمه سلیمی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - آمل
11 فاطمه سیفعلی ئی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons مدرس گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
12 علی اصغر شعاعی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - قم
13 نرگس شکر بیگی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
14 مجید صادقی مزیدی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - شیراز
15 محمد اسماعیل صالحی زاده دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - شاهرود
16 محمد رضا عامریان دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
17 مهدی عبادی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
18 محمد عترت دوست دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران
19 محمد مهدی کریمی نیا دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - خمین
20 روح اله محمدی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - شاهرود
21 مجتبی محمدی مزرعه شاهی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - میبد
22 روح اله ناظمی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - زاهدان
23 سید مجید نبوی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
24 زهره نریمانی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - کرمانشاه 
25 علی اصغر نصیری دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
26 قدسیه سادات هاشمی دولابی دکتری علوم قرآن و حدیث orcid publons استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین - پیشوا