داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
علی اصغر آخوندی معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
مسعود اقبالی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم . کرمانشاه
ناصر انطیقه چی معارف اسلامی استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
کامران اویسی علوم قرآن و حدیث عضو هیات علمی (استادیار) گروه معارف قرآن و حدیث دانشگاه معارف اسلامی
اسماعیل بلالی محورآسیب‌شناسی کاربردی عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
مهدی حیاتی معارف اسلامی استاد یارگروه معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
مهیار خانی مقدم علوم قرآن و حدیث استادیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه گیلان رشت
رقیه خلیلی علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم . شاهرود
فاطمه دست رنج علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک
کبری راستگو زبان و ادبیات عربی استادیارگروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، مشهد
زینب روستایی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم. شیراز
سمانه سادات سدیدپور محورآسیب‌شناسی کاربردی جامعه شناسی ،دانشگاه خوارزمی
سیده فاطمه سلیمی زبان و ادبیات عربی استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آمل
فاطمه سیفعلی‌ئی علوم قرآن و حدیث مدرس گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام
علی اصغر شعاعی استاد یار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
نرگس شکربیگی معارف اسلامی استاد یار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
مجید صادقی مزیدی علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم . شیراز
محمد اسماعیل صالحی زاده علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، شاهرود
مریم طاهری زاده علوم قرآن و حدیث استاد یارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم . زابل
محمدرضا عامریان علوم قرآن و حدیث استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
مهدی عبادی معارف اسلامی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
محمد عترت دوست علوم قرآن و حدیث استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.
محمدمهدی کریمی نیا علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، قم
حسین محمدی معارف اسلامی استاد یار گروه معارف دانشگاه بین المللی امام خمینی ره قزوین
روح الله محمدی علوم قرآن و حدیث استاد یار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، شاهرود
مجتبی محمدی مزرعه شاهی زبان و ادبیات عربی استادیار ، گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
روح اله ناظمی علوم قرآن و حدیث بلوار بزرگمهر جنوبی قبل از دانشگاه پیام نور زاهدان دانشکده علوم قرآنی
سیدمجید نبوی علوم قرآن و حدیث دانش آموخته دکترای علوم قرآن و حدیث ، دانشگاه اراک
زهره نریمانی علوم قرآن و حدیث استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
علی اصغر نصیری عضو هیات علمی و مدیر گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود
احمد نظری معارف اسلامی استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
قدسیه سادات هاشمی دولابی معارف اسلامی استاد یارگروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا