ارائه الگو و تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله) درباب سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار گروه علوم انسانی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران، (نویسنده مسئول)،

2 دانش آموخته دکتری، فلسفه دین، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران،

1022064/arq.2022.333899.1066

چکیده

امروزه سبک زندگی اهمیت شایان توجهی را به خود اختصاص داده و توجه پژوهشگران و نخبگان جامعه را بیشتر از پیش، به خود جلب کرده است؛ زیرا در دنیای پیچیدۀ امروزی، روش و سبک زندگی افراد، قسمت مهمی از فرهنگ جوامع مختلف را در برگرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، نویسندگان این مقاله تلاش کرده‌اند شاخص‌های سبک زندگی در بیانات رهبر معظم انقلاب را که در مراسم‌های مختلف از سال 1369 تا 1398 ایراد نموده‌اند، احصا و بررسی نمایند. روش تحقیق حاضر، شامل تحلیل محتوای کمی و کیفی است. در بخش اول یعنی تحلیل محتوای کمی، واژگان مهم و کلیدی و نیز مقدار فراوانی آن‌ها با توجه به متون موردنظر، احصا شده و مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. بخش دوم یعنی تحلیل محتوای کیفی، بر رهیافت نظام‌مند استراوس و کوربین (1998) برای نظریۀ مبنایی تأکید دارد. در این پژوهش، کلیۀ رهنمودها و سخنرانی‌های منتشرشده از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مد ظله‌ العالی) دربارۀ موضوع موردبررسی، از طریق سایت رسمی ایشان و نرم‌افزار حدیث ولایت، موردبررسی واقع شده است. به‌منظور تحلیل محتوای کیفی، ابتدا مجموعۀ سخنرانی‌ها، بیانات و پیام‌های رهبری معظم، سطربه‌سطر بررسی گردید و درنهایت، مفهوم‌پردازی و سپس مقوله‌بندی شد. همچنین نویسندگان با توجه به خصوصیات مشترک و ارتباط مفهومی و نیز میزان مشابهت میان کدهای باز، توانستند مفاهیم و مقولات را تعیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

PRESENTING THE MODEL AND ANALYZING THE CONTENT OF THE STATEMENTS OF THE SUPREME LEADER REGARDING THE ISLAMIC LIFESTYLE

نویسندگان [English]

 • javad zarvandi 1
 • nafise zarvandi 2
1 Associate Professor, Department of Human Sciences, Shahid Sattari University of Aviation Sciences and Technology, Tehran, Iran, (corresponding author),
2 Doctoral student, Philosophy of Religion, University of Religions and Religions, Qom, Iran.
چکیده [English]

Today, lifestyle has taken on a remarkable importance and has attracted the attention of researchers and elites of the society more than before; because in the recent complicated world, people's lifestyle is an important part of the culture of different societies. Considering the importance of this issue, the authors of the present article have tried to evaluate and analyze the indicators of lifestyle in the statements of the Supreme Leader of the Revolution, which has made in various ceremonies from 1369 to 1398 SH.
The current research method includes quantitative and qualitative content analysis. In the first part, i.e. quantitative content analysis, important and keywords and their frequency according to the target texts were counted and analyzed. The second part, qualitative content analysis, emphasizes the systematic approach of Strauss and Corbin (1998) for grounded theory. In this research, all the guidelines and speeches published by Ayatollah Khamenei (Mudda zhilluhu’l aali) about the subject under investigation, through his official website and Hadith Velayat software, have been examined. In order to analyze the qualitative content, first, the collection of speeches, statements and messages of the Supreme Leader was examined line by line, and finally, it was conceptualized and then categorized. Also, the authors were able to determine the concepts and categories according to the common characteristics and conceptual connection as well as the degree of similarity between the open codes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Supreme Leader
 • Lifestyle
 • Culture
 1. منابع

  1. استراوس، آنسلم و کوربین (1387)، اصول و روش تحقیق کیفی، نظریۀ مبنایی، رویه‌ها، شیوه‌ها، ترجمه: بیوک میرزایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
  2. بهادری، علی، (1397)، «پژوهش کیفی داده بنیاد، کدگذاری و اهمیت، مراحل و شیوه اجرای آن در کارورزی دانشگاه فرهنگیان»، دوفصلنامۀ راهبردهای نوین تربیت معلمان، س 4، ش 5.
  3. بودریار، (1389)، جامعۀ مصرفی، ترجمه: پیروز ایزدی، تهران: ثالث.
  4. حاجیانی، ابراهیم، (1386)، «سبک زندگی و مطالعات راهبردی»، پژوهشنامۀ پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک، ش11.
  5. سخنرانی مقام معظم رهبری در جمع مردم خراسان شمالی، 23 مهر
  6. سیدمن، استیون، (1386)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه: هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
  7. عیدی‌زاده،‌ رضا و احمدی بلوطکی،‌ حاجی محمد، (1397)‌، «مطالعۀ رابطۀ استفاده از شبکه‌های اجتماعی واتساپ و تلگرام با سبک زندگی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران»، مطالعات جامعه‌شناسی، س10، ش 38.
  8. مجد ، علی‌اکبر، (1389)، «سبک زندگی جوانان ساکن شهر مشهد»، پایان‌نامۀ دکتری، دانشکدۀ ادبیات دانشگاه فردوسی.
  9. منصوریان، یزدان، (1386)، گراندد تئوری چیست و چه کاربردی دارد، ویژه‌نامۀ همایش علم اطلاعات و جامعۀ اطلاعاتی، اصفهان: دانشگاه اصفهان.
  10. مهرابی، امیر، حسین خنیفر، علینقی امیری، حسن زارعی متین و غلامرضا جندقی، (1390)، «معرفی روش‌شناسی نظریه داده‌بنیاد برای تحقیقات اسلامی (ارائۀ یک نمونه)»، مدیریت فرهنگ سازمانی، س9، ش23.

  10- Bethany D. Frampton, Jeffrey T. Child (2013) Friend or not to friend: Coworker Facebook friend requests as an application of communication privacy management theory, Computers in Human Behavior 29, 2257–2264

  11- Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis, Psychological Bulletin, 98, 310-357

  12- Ellison, N. B., Steineld, C., & Lampe, C. (2007). The benets of Facebook ‘‘Friends:’’ Social capital and college students’ use of online social network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, 12(4), 1143–1168.

  13- Grosseck, Gabriela, Ramona, Bran, Laurentiu, Tiru (2011) Dear teacher, what should I write on my wall? A case study on academic uses of Facebook, Procedia Social and Behavioral Sciences 15, 1425-1430

  14- Hew, K.F. (2011). Students’ and teachers’ use of Facebook. Computers in Human Behaviour. Article vailable at doi:10.1016/j.chb.2010.11.020.

  15- Mirowsky, J. & Ross, C. E. (1989). Social causes of psychological distress. Hawthorne, NY: Aldine De Gruyter

  16- Shu-Chu Sarrina Li (2013) Lifestyle orientations and the adoption of Internet-related technologies in Taiwan, Telecommunications Policy, Available online 29 April 2013.