اهداف و چشم انداز

فصلنامه علمی «تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث» در پاسخ به کاربردی سازی معارف قرآن و عترت پایه گذاری شده است و إن شاء الله جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند:

  • کاربردی سازی آموزه های قرآن و حدیث
  • بررسی آموزه های جزئی با نگاه کاربردی سازی آنها
  • گذار از مراحل صرفا تئوری به مراحل عینی و کاربردی سازی معارف
  • پاسخ به شبهات مبتلا به جامعه از طریق مطالعه قرآن و حدیث
  • و...