اهداف و چشم انداز

فصلنامه «قرآن و علوم اجتماعی» جهت نیل به اهداف زیر فعالیت میکند:

  • کاربردی سازی آموزه های قرآن و حدیث در مسائل اجتماعی
  • بررسی مسائل اجتماعی با رویکرد دینی و به طور خاص قرآن کریم
  • ارائه راهکارهای قرآنی جهت داشتن جامعه ای بهتر
  • پاسخ به مسائل اجتماعی از طریق مطالعه قرآن و حدیث
  • و...