فرایند پذیرش مقالات

فرایند پذیرش مقالات در فصلنامه قرآن و علوم اجتماعی

 

-        - هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

-        - داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست ها و دستورالعمل نشریه اقدام به داوری مقاله نمایند.

-         داوری مقالات در فصلنامه تحقیقات کاربردی در حوزه قرآن و حدیث به روش داوری همتا - دو سویه ناشناس  (Double blind peer review) است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست(.

 

 مراحل ارزیابی مقالات

1. تنها مسیر دریافت مقاله از طریق سامانه فصلنامه می باشد.

2. ارزیابی اولیه مقاله مطابق با شاخص های اصلی فصلنامه انجام می گیرد که شامل: موضوع، نویسندگان، ساختار مقاله و ... می باشد.

3. بررسی مقاله به لحاظ سرقت علمی و مشابهت یابی از طریق سامانه های مشابهت یابی انجام خواهد شد.

4. ارسال مقاله به حداقل 2 داور متخصص در زمینه موضوعی مقاله

5. اعلام نتیجه داوری به نویسنده از طریق سامانه.

6. پیگیری بازنگری مقالات از نویسندگان

7. ارسال مقاله بازنگری شده به داور (پذیرش /عدم پذیرش)

8 . اعلام نتیجه داوری به نویسنده (پذیرش / عدم پذیرش)

9. ارسال نامه پذیرش به نویسنده

10. قرار دادن مقاله در بخش مقالات پذیرفته شده برای انتشار

11. تعیین شماره ای که مقاله در آن منتشر خواهد شد (با نظر هیات تحریریه)

12. ارسال مقاله به ویراستار

13. ارسال مقاله ویراست شده به نویسنده جهت رفع ابهامات و تایید نهایی قبل از انتشار

14. ارسال فایل نهایی تایید شده توسط نویسنده به صفحه آرایی

15. انتشار مقاله در سامانه مجله

16. ارسال ایمیل اطلاع رسانی انتشار مقاله به نویسندگان مقالات هر شماره و سایر مخاطبان

17. ارسال مقالات به پایگاه ها و نمایه های ملی و بین المللی