درباره نشریه

کشور محل چاپ : جمهوری اسلامی ایران

ناشر : دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم (دانشکده علوم قرآنی شاهرود)

شاپای  الکترونیکی :  issn: 2783-3542

قابل دسترسی : arq.quran.ac.ir 

نوبت چاپ : فصلنامه

زبان مجله : فارسی 

حوزه تخصصی : علوم قرآن و حدیث

نوع مجله : علمی تخصصی

دسترسی آزاد به متن مقالات : بله

نوع داوری : دوطرفه بسته

ایمیل مجله : tahghighat.qh@quran.ac.ir