بررسی آثار بکارگیری مجازاتهای جایگزین حبس در تحقق تربیت دینی فرزندان افراد بزهکار

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیاردانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

1022064/arq.2023.310160.1031

چکیده

یکی از مهمترین مجازات های کیفری در تاریخ نظام های قضایی جهان مجازات حبس است. که می توان آثار مخرب و منفی و تبعات نامطلوب آن را در جامعه بطور محسوسی مشاهده نمود. درعصر حاضر مسئله مجازات های جایگزین آن مورد اقبال فراوانی قرار گرفته است تا کمی از ناملایمات آن، که تاثیر مستقیمی نیز بر مسائل اجتماعی دارد کاسته شود. از جمله این مسائل می توان به مسئله تربیت دینی فرزندان این افراد اشاره کرد.که بنابر اهمیت این مسئله پژوهش حاضر برآن است تا با روش توصیفی_تحلیلی به بررسی آثار بکارگیری مجازات های جایگزین حبس در تحقق تربیت دینی فرزندان افراد بزهکار بپردازد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که این آثار عبارتند از: 1- عدم تخریب نقش الگویی والدین بر کودکان 2- عدم محرومیت کامل فرزند از منبع محبت (والدین) 3- حفظ نقش نظارتی و مراقبتی والدین بر فرزندان 4- عدم کاهش ارتباطات اجتماعی فرزندان در نبود والدین.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of using alternative punishments to imprisonment in the realization of religious education of the children of criminals.

نویسندگان [English]

  • Mahdi abdollahipour 1
  • Reza Ranjbar 2
  • Mohammad Mahdi Bashiri 2
1 Assistant Professor, University of Holy Quran Sciences and Education, Qom Faculty of Quranic Sciences
2 student of Qom University of Holy Quran Sciences and Education
چکیده [English]

Religious education, imprisonment, alternative punishments, criminals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious education
  • imprisonment
  • alternative punishments
  • criminals
  • children