مَثل و تحلیل کاربست‌های اخلاقی اجتماعی آن درآیه261 بقره

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

سطح 4 تفسیر تطبیقی جامعه الزهرا«س»

1022064/arq.2023.354352.1116

چکیده

تکیه قرآن، در راستای تغییر و تحول نفوس، نیل به کمالات و بهبودی احوال اجتماعى بشریت، بر انسان و تربیت اوست. خداوند براى این هدف بزرگ از زبان خود مردم در قالب تمثیل استفاده نموده تا معارف آن، قابل درک گردد.
باید اعتراف نمود، آنچه تا کنون درباره تمثیلات قرآنى به رشته تحریر درآمده، بخش اندکی از معارف نهفته در این پهناى ژرف است و گستره تنوع دانشی این عرصه را پوشش نداده از این رو ضرورت دارد، اندیشمندان و فرهیختگان با مداقه، مثالهاى قرآن را از زوایاى مختلف، مورد بررسى قرار دهند و به اسرار متجلّى آن‌ها دست بیابند.
بدین جهت، در این مقاله، سعی شده‌است به روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های کتابخانه‌ای و کتب تفسیری و روایی به «مَثل و تحلیل کاربست‌های اخلاقی اجتماعی آن در آیه261سوره بقره»پرداخته‌شود. برآیند و یافته‌های حاصل از پژوهش،گویای این است که: پایبندی به دو اصل زکات و نماز، پویایی تمدن جامعه بشری، مقام عبودیت و بسترسازی حیات طیبه را فراهم آورده، انفاق، مقوله‌ای عام و فرا مالی است؛ و قُرب افق معیشتی مردم به یکدیگر از طرق: تحریم رباخوارى به طور مطلق، وجوب پرداخت مالیاتهاى اسلامى از قبیل زکات، خمس، صدقات، انفاق، وقف، قرض‌الحسنه، کمکهاى مختلف مالى و زنده کردن روح ایمان و برادرى انسانى در میان مسلمانان، میسر می‌گردد؛ و اهتمام به امور مسلمانان، دستاوردهای اجتماعی ذیل: انس و وحدت، تقویت دین، کاهش فاصله طبقاتی، همسان سازی معاش افراد جامعه، امید آفرینی، ممانعت از انحرافات اجتماعی، اعطای آرامش و زدودن غصه، را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Parable and analysis of its social ethical applications in verse 261 of Baqarah

نویسنده [English]

  • tayebeh haidarirad
jameaalzahra
چکیده [English]

The Qur'an relies on man and his education in order to change and transform souls, achieve perfection and improve the social conditions of humanity. For this great purpose, God has used people's own language in the form of parables so that its teachings can be understood.
It must be admitted that what has been written about Quranic parables so far is only a small part of the knowledge hidden in this deep breadth and has not covered the wide range of knowledge in this field. Examine different angles and discover their manifest secrets.
For this reason, in this article, it has been tried to deal with the "example and analysis of its moral and social applications in verse 261 of Surah Al-Baqarah" using library data and explanatory and narrative books using a descriptive-analytical method. The results and findings of the research indicate that: adhering to the two principles of zakat and prayer has provided the dynamics of human society civilization, the position of servitude and the foundation of a good life, charity is a general and non-financial category;
And it is possible to bring people's living horizons closer to each other through: absolute prohibition of usury, the obligation to pay Islamic taxes such as zakat, khums, sadaqah, endowment, waqf, qarz al-hosna, various financial aids and reviving the spirit of faith and human brotherhood among Muslims. becomes; And paying attention to the affairs of Muslims brings the following social achievements: humanity and unity, strengthening religion, reducing the class gap, equalizing the livelihood of people in the society, creating hope, preventing social deviations, giving peace and removing grief.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics, Qur'an, example, community, application