طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی با رویکرد آینده‌ پژوهی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

2 دانشکده علوم قرآنی مراغه

3 ----

1022064/arq.2024.426007.1244

چکیده

طراحی، برنامه‌ریزی و ایجاد شهر طیب اسلامی که متشکل از اصول و ارزش‌ها اصیل اسلامی قرآنی است،می‌تواند زمینه رشد و کمال به سمت جامعه مطلوب و آرمانی را فراهم سازد.در چند دهه اخیر هجوم الگوهای مدرنیته غربی و کاربست آن در شهرهای کشورهای اسلامی، فضای شهرهای کشور را با بحران بی‌هویتی مواجه ساخته است. برای مقابله با هجوم فرهنگ بیگانه و رفع مشکلات پیش‌آمده در فضا شهرهای کشور،احیای شهر طیب اسلامی و بازگشت به معیارهای اصیل اسلامی قرآنی در ساختار شهرهای کشورراهبردی ضروری است.براین اساس پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی با رویکرد آینده‌پژوهی انجام‌شده است. روش پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش70 نفر از افراد متخصص و اساتید در سطح دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه نقاط مختلف کشور است. جهت تحلیل الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی،36شاخص مهم‌ با استفاده از آیات قرآنی استخراج و مورد بررسی قرار گرفت.برای تجزیه‌وتحلیل شاخص‌های موردپژوهش و تعیین راهبردهای کلیدی مؤثر در طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی از نرم‌افزار MICMAC استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد از36مؤلفه بررسی‌شده در تحقیق حاضر12معیار(پشتکار واراده احیای شهرطیب، رونق عبادت در شهر، گسترش تقوا و معنویت در شهر، کمک به محرومان و مستضعفان، گسترش علم و فن‌آوری در شهر، کرامت انسانی و حقوق شهروندی، برقراری عدالت، پرهیز از شایعه‌پراکنی و سوء‌ظن، تأمین امنیت و آرامش، رونق اقتصادی و رفاه عمومی، شهر اخلاق مدار و رهبریت صالح) به‌عنوان عوامل کلیدی مؤثر بر طراحی الگوی قرآنی شهر طیب اسلامی انتخاب شده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the Koranic model of the Islamic city of Tayyab with a future research approach

نویسندگان [English]

  • mohammad sobhani yamchi 1
  • ali eshghei 2
  • saide alavi 3
1 Associate Professor of the Department of Quranic Sciences and Tafsir of the Holy Quranic Sciences and Education University
2 دانشکده علوم قرآنی مراغه
3 -------
چکیده [English]

Designing,planning and creating a good Islamic city that consists of authentic Islamic-Qur'anic principles and values, It can provide the basis for growth and perfection towards a desirable and ideal society In the last few decades,the influx of western modernity models and its application in the cities of Islamic countries has made the atmosphere of the country's cities face a crisis of identitylessness.In order to deal with the invasion of foreign culture and to solve the problems in the country's cities,it is necessary to revive the Islamic Tayyab city and return to the authentic Islamic-Qur'anic criteria in the structure of the country's cities.Therefore,the current research was conducted with the aim of designing the Koranic model of the Islamic city of Tayyab with a future research approach.The research method is based on the purpose,applied and based on descriptive-survey nature.The statistical population of this research is70experts and professors at the level of universities and seminaries in different parts of the country.In order to analyze the Quranic model of Tayyab Islamic city,36important indicators were extracted and analyzed using Quranic verses.MICMAC software was used to analyze the researched indicators and to determine the effective key strategies in the design of the Koranic model of the Islamic city of Tayyeb.The research results show Out of36components examined in this research,12criteria (Persistence and determination to revive the good city,prosperity of worship in the city,expansion of piety and spirituality in the city,helping the deprived and oppressed,expansion of science and technology in the city,human dignity and citizen rights,establishing justice,avoiding rumors and suspicion,providing security and peace,economic prosperity and public welfare,an ethical city and a righteous leader)They have been chosen as the key factors influencing the design of the Quranic model of the Islamic city of Tayyab

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahr Tayyab؛ Quranic model؛ strategies؛ future studies
  • quran