بررسی نقش قرآن در مقابله با خشونت فردی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

1022064/arq.2022.317356.1034

چکیده

امروزه در جهان خشونت رو به گسترش بوده و امنیت و ارامش را از آدمی صلب نموده و جوامع را به سمت فساد و بحران های پایان ناپذیر سوق می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش قرآن در مقابله با خشونت فردی بود. پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا قرآن در مقابله با خشونت فردی نقشی دارد؟روش تحقیق توصیفی-تحلیلی صورت گرفت. بدین منظور آیاتی مربوط به خشم و خشونت از منابع اسلامی به صورت کتابخانه‌ای گردآوری و سپس مورد بررسی و تبیین صورت گرفت. راهکارهای ارائه شده در یافته های پژوهش نشان داد برای مقابله با خشونت فردی از دیدگاه قرآن باید با بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ سازی مردم، مدارا و تواضع در برابر مردم جاهل و ملایمت و نرمی در رفتار و گفتار با دیگران و نیز همیاری و تعاون نسبت به یکدیگر، با نهادینه شدن اصل برادری و اخوت، همبستگی و اتحاد؛ راه را برای گسترش مهر و محبت بیشتر و اجتناب از خشونت و کینه و خونریزی، هموار نمود. نتایج بیان نمود که برای مقابله با خشونت فردی بکارگیری مهربانی، مهرورزی و گذشت در رفتار و سرلوحه قرار دادن صبر و فداکاری و صحبت با نرمی، ملایمت و محبت، تلطیف روابط و جلوگیری از جهل و تعصب ، انسانها را در مسیر صحیح قرار می دهد و از سویی تکیه بر پیمان‌ها و میثاق‌های آسمانی می تواند به جهان عاری از خشونت کمک نماید. لذا تنها راه سعادت بشر و ایجاد زندگی بدور از خشونت در سایه ایمان به حضرت حق، بصیرت و روشنی ذهن، رعایت تقوی و استفاده از مدارا و محبت امکان پذیر می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of the Qur'an in combating individual violence

نویسنده [English]

 • majid salehian
PhD student in Public Management, majoring in organizational behavior of the field and university research institute
چکیده [English]

Violence is on the increase in the world today, depriving people of security and peace, and leading societies to endless corruption and crisis. This study aims to investigate the role of the Qur'an in combating individual violence. Based on a descriptive-analytical method, this research seeks to answer the question of whether the Qur'an has a role in combating individual violence. For this purpose, verses related to wrath and violence were collected from Islamic sources in the form of libraries and then examined and explained. The solutions presented in the research findings showed that in order to deal with individual violence from the Qur'anic point of view, it is necessary to raise the level of awareness and knowledge, culturalization of the people, humility towards each other, tolerance with ignorant people, kindness and gentleness in behavior and speech toward others, as well as assistance and cooperation with each other, which paved the way for the spread of more love, and avoidance of violence, hatred and bloodshed by institutionalizing the principles of brotherhood, solidarity and unity.  The results showed that to deal with individual violence, using kindness, compassion and forgiveness in behavior and putting patience and sacrifice at the forefront and talking with kindness, gentleness and love, softening relationships and preventing ignorance and prejudice, will help people to find the path of greater peace and harmony. On the other hand, relying on heavenly conventions can help the creation of a world free of violence. Therefore, the only way to human happiness is creating a life free from individual violence through faith in God, faith in the resurrection, having insight, reason, piety and the use of tolerance and love for people, which the Qur'an emphasizes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quran
 • Confrontation
 • Wrath
 • Individual Violence
 • Compassion
 1. کتاب نامه

  * قرآن کریم

  * نهج البلاغه

  * صحیفۀ سجادیه

  1. آباد، معصومه، (1390)، خشونت و ایمنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مهرراوش.
  2. بحرانی، سید هاشم، (1416)، البرهان فی تفسرالقرآن، چاپ اول، تهران، بنیاد بعثت.
  3. تهامی، مرتضی و محمداسماعیل بلوری، (1397)، «خشونت و را‌ه‌های مقابله با آن در اندیشه اسلامی»، دانشگاه آیت 4. الله العظمی بروجردی، اولین همایش ملی بررسی جریان‌های سلفی تکفیری.
  4. پژوهشکدۀ تحقیقات سپاه پاسداران، (1397)، «منع خشونت در قوانین و منابع دینی»، نشست علمی، ص 120-183.
  5. خسروانی، علیرضا، (1390ق)، تفسیر خسروی، چاپ اول، تهران، اسلامیه.
  6. دیوبندی، محمودحسن، (1395)، تفسیر کابلی (از دیدگاه اهل سنت)، چاپ سیزدهم، تهران، احسان.
  7. دهخدا، علی اکبر، (1377)، لغت‌نامۀ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران.
  8. رضایی اصفهانی، محمدعلی، (1391)، تفسیر قرآن مهر، چاپ سوم، قم، پژوهشهای تفسیر و علوم قرآن.
  9. شاکرین حمیدرضا، (1393)، خشونت، چاپ سوم، تهران، کانون اندیشۀ جوان.
  10. شجاعی، حسین و محمدحسین اخوان طبسی، (1398)، «راهبرد قرآن کریم در جلوگیری از تبدیل خشم اجتماعی به خشونت»، دوفصلنامۀ تخصصی پژوهش‌های میان‌رشته‌ای قرآن کریم، سال دهم، ش 1، ص 7-24.
  11. طبرسی، فضل بن حسن، (1385)، ترجمۀ تفسیر جوامع الجامع، مشهد، آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش‌های اسلامی.
  12. طالقانی، محمود، (1392)، پرتوی از قرآن، چاپ چهاردهم، جلد3، تهران، شرکت سهامی.
  13. عباس نژاد، محسن، (1394)، روانشناسی و علوم تربیتی قرآن، مشهد، بنیاد پژوهش‌های قرآنی حوزه و دانشگاه.
  14. قاسم‌زاده، علیرضا و رضا پاشا و خلیل محسن‌پور، (1397)، «عوامل بروز خشونت از منظر قرآن کریم»، فصلنامۀ مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، دورۀ 4، ش 1، ص 57-66.
  15. قرائتی، محسن، (1383)، تفسیر نور، چاپ یازدهم، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن.
  16. قرشی، علی اکبر، (1395)، تفسیر احسن الحدیث، چاپ دوازدهم، جلد3، تهران، بنیاد بعثت مرکز چاپ و نشر.
  17. مکارم شیرازی، ناصر، (1371)، تفسیر نمونه، چاپ دهم تهران، جلد هشتم، دار الکتب الاسلامیه.
  18. محمد داوود، منیر، (1398)، خشونت خانوادگی عوامل و راهکارهای مقابله با آن، چاپ پنجم، تهران، شبکۀ جامعۀ مدنی و حقوق بشر.
  19. میرخلیلی، سیدمحمود، (1391)، «خشونت و مجازات»، فصلنامۀ انتقادی فرهنگی کتاب نقد، ش 14 و 15، ص 126-142.
  20. واحدی، علی بن احمد، (1393)، اسباب النزول واحدی، چاپ سوم، تهران، نشر نی.