دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1400، صفحه 1-154