مولفه های شخصیتی و رفتاری مربیان تربیتی از منظر نهج البلاغه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه فرهنگیان

3 استادیار گروه اللهیات دانشگاه فرهنگیان

1022064/arq.2022.324113.1040

چکیده

این مقاله با هدف تبیین ویژگیهای شخصیتی و رفتاری مربیان تربیتی از دیدگاه دقیق و نافذ امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) در نهج البلاغه انجام شده است. در این پژوهش که به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده است، ویژگی‌های مربیان تربیتی در سه حیطه رشد و تعالی فکری و اندیشه‌ای، تقویت ویژگی‌های اخلاقی و ارتقاء عملکردهای حرفه‌ای مورد بررسی قرارگرفت. در حیطه رشد و تعالی فکری و اندیشه‌ای، به مقوله‌ پرورش عقلانیت و زیرمقوله‌های تدبر و تفکر، حکمت، بصیرت و به مقوله خداشناسی و زیرمقوله‌های اخلاص، تقوا، آشنایی با قرآن، آشنایی با تاریخ و به مقوله انسان‌شناسی و زیرمقوله‌های مخاطب‌شناسی و موقعیت‌شناسی، در حیطه تقویت ویژگی‌های اخلاقی، به مقوله‌ تقویت اخلاق نفسانی و زیرمقوله‌های تزکیه و تهذیب، تقویت صبر، کرامت و به مقوله تقویت اخلاق رفتاری و زیرمقوله‌های محبت، گشاده‌رویی، صداقت، تواضع، انتقادپذیری، عدالت و در حیطه ارتقاء عملکردهای حرفه‌ای به مقوله رعایت اصول تربیتی عام و زیر مقوله‌های تدریج و تمکن، تغافل، اعتدال، توازن تشویق و تنبیه، قاطعیت، زمینه‌سازی و به مقوله رعایت اصول تربیتی مورد تاکید اسلام و زیرمقوله‌های امر به معروف و نهی ازمنکر، موعظه، تذکر، عامل بودن به علم، تقید به بنجام فرایض دینی و پرهیز از لغو پرداخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Personality and behavioral components of educational educators from the perspective of Nahj al-Balaghah

نویسندگان [English]

 • fazele mirghafoorian 1
 • effat tajabadi 2
 • maasome bayat 3
1 Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Imam Sadegh University
2 Master of Quranic and Hadith Sciences, Farhangian University
3 Assistant Professor, Department of Theology, Farhangian University
چکیده [English]

This article aims to explain the personality and behavioral characteristics of ethical educators from the influential and precise point of view of Amir al-Mu'minin Ali (AS) in Nahj al-Balaghah. In this descriptive-analytical study, the characteristics of ethical educators in three areas of intellectual growth and excellence, strengthening moral characteristics and promoting professional performance have been examined. In the field of intellectual growth and excellence, it has been dealt with the category of cultivating rationality and subcategories of contemplation and thinking, wisdom, insight, and the category of theology and subcategories of sincerity, piety, familiarity with the Qur'an, familiarity with history and the category of anthropology and subcategories of study of audience and situation. In the field of strengthening moral qualities, it has been dealt with the category of strengthening good upbringing and subcategories of self-cultivation, increasing patience, dignity and the category of strengthening behavioral ethics and subcategories of affection, countenance, honesty, modesty, openness to criticism and justice. In the field of promoting professional practices, it has been dealt with the category of respecting general educational principles and subcategories of gradual and capability, negligence, moderation, balance of encouragement and punishment, assertiveness and preparation of the grounds as well as observance of the principles of moral education emphasized by Islam and subcategories of enjoining the good and forbidding the evil, preaching, reminding, acting on knowledge, adhering to practice of religious duties and avoidance of nonsense.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethical Educators
 • Imam Ali (AS)
 • Nahj Al-Balagha
 • Personality Components
 • Behavioral Components
 1. فهرست منابع

  *قرآن کریم

  * نهج البلاغه

  1. حجتی، سیدمحمدباقر، (1374)، تعلیم و تربیت و مراحل آن. مشهد، به نشر.
  2. دشتی، محمد، (1382)، ترجمۀ نهج البلاغه، قم، مؤسسۀ فرهنگی تحقیقاتی ‌امیرمؤمنان.
  3. دلشاد تهرانی، مصطفی، (1379)، ماه مهرپرور، تهران، انتشارات دریا.
  4. دین پرور، سید جمال الدین، (1394)، نهج البلاغۀ موضوعی (کتاب چهاردهم، سبک زندگی3، اخلاق وتربیت)، تهران، انتشارات بنیاد نهج البلاغه.
  5. رهبر، محمد تقی؛ رحیمیان، محمدحسن، (1391)، آیین تزکیه، قم، بوستان کتاب.
  6. شورای عالی انقلاب فرهنگی، (1390)، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
  7. علی نام، زهرا، (1393)، «نظام تربیت اخلاقی در نهج البلاغه»، پژوهش‌های نهج البلاغه، س14، ش 40.
  8. فرمهینی فراهانی، محسن؛ رضوان خواه، سلمان، (1396)، «الگوی مفهومی تربیت عاطفی با رویکردی بر نهج البلاغه»، آموزه‌های تربیتی در قرآن و حدیث، س2، ش 5.
  9. مجلسی، محمدباقر، (1403ق)، بحار الانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
  10. مکارم شیرازی، ناصر، (1375)، پیام امام، تهران، انتشارات دارالکتب الاسلامیه.
  11. ندائی، هاشم، (1395)، «روش‌های تربیتی ناظر بر رابطۀ تعاملی مربی و متربی از منظر نهج البلاغه جهت ارتقاء طرح تربیتی شجره طیبه صالحین بسیج»، پژوهشنامۀ نهج البلاغه، س4، ش 15.
  12. یدالهی فر، محمدجواد و همکاران (1397)، «اهداف و اصول تربیت معنوی بر اساس آموزه‌های امام علی(ع) در نهج البلاغه»، پژوهشنامۀ نهج البلاغه، س6، ش 24.