کاربست معرفتی-هدایتی آیه میثاق در زندگی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد ،علوم قرآن و حدیث ،موسسه همگامان با ولایت ،تهران، ایران .fatememirzaii6969@gmail.com

2 دکترای ،علوم قرآن و حدیث ،گروه پژوهشی مطالعات میان رشته ای علوم قرآن و حدیث ،دانشگاه الزهرا ،تهران ، ایران ( نویسنده مسوول ).sshhejazi@gmail.com

3 کارشناسی ارشد ،علوم قرآنی، دبیرستان فاطمیه ، هشترود ، ایران. mgarmroodi1367@gmail.com

1022064/arq.2022.332986.1065

چکیده

شناخت کارکردهای هدایتی آیات و به‌کارگیری این کارکردها در هدایت انسان ازجمله اهداف درک و فهم قرآن کریم است که غالب پژوهش‌های تفسیری و تدبّری پیرامون آیات قرآن کریم نیز در همین راستا صورت می‌گیرد. آیۀ 172 سورۀ اعراف که به آیۀ میثاق شهرت دارد یکی از آیاتی است که بیشتر، از جنبۀ شرح عالم غیب بررسی شده و کمتر به کارکرد هدایتی آن پرداخته شده است. در این جستار، به‌منظور دست‌یابی به کارکرد معرفتی و هدایتی آیۀ میثاق، به روش توصیفی_تحلیلی، عالم ذر و بررسی ماهیت انسان در این عالم، تبیین شده است که نشان می‌دهد شهود حق در عالم ذر برای انسان صورت گرفته است و انسان در این عالم، عبودیت، مربوبیت و مظهریت را با شعور و ادراک پذیرفته است. همچنین انسان با شهود قلبی می‌تواند انتساب خود را به ذات خداوند در حیات دنیوی بیابد. آگاهی به این اتصال و مفاد آن ‌که در فطرت انسان نمود ظاهری دارد، به انجام احکام و عبادات دینی، اشتیاق می‌دهد و ظهور و فعلیت اوصاف حق برای انسان به‌عنوان تنها راه کسب آرامش و آسایش نمود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cognitive-guiding application of the covenant verse in life

نویسندگان [English]

 • fatemeh mirzaii 1
 • shirin hejazi 2
 • maryam garmroodi 3
1 Master of Quranic and Hadith Sciences, Hamgaman Institute, Tehran, Iran.fatememirzaii6969@gmail.com
2 PhD in Quranic and Hadith Sciences, Interdisciplinary Studies Research Group, Quranic and Hadith Sciences, Al-Zahra University, Tehran, Iran.(corresponsible author).sshhejazi@gmail.com
3 Master of Quranic Sciences, Fatemieh Hashtrood High School, Iran.mgarmroodi1367@gmail.com
چکیده [English]

Recognition of the guiding functions of the verses and application of these functions in guiding human beings is one of the goals of understanding the Holy Quran, which is the main interpretive and contemplative researchs on the verses of the Holy Quran. The verse 172 of Surah Al-A'raf, which is known as the verse of the Covenant (Mithaaq), is one of the verses that has been studied more in terms of the description of the Unseen World (Alam Al-Ghayb) but its guiding function has been less discussed. In this article, in order to achieve the epistemological and guiding function of the verse of the Covenant, in a descriptive-analytical method, the World of Pre-Existence (Alam Adh-Dhar), and the study of human nature in this world are explained, which shows that the intuition of Divine Truth (Haqq) in the world of pre-existence is done for man and he has accepted in that world his servitude (Uboudiyyat), divine lordship (Marboubiyyat) and being a manifestation of God (Madhariyyat) with consciousness and perception. Also, with heart's intuitive guidance, man can find his attribution to the Divine Essence in worldly life. Awareness of this connection and its contents, which is exist apparently in human nature, encaurages him in order to perform religious rules and worshiping deeds, and the emergence and actuality of the Divine Attributes for man is considered as the only way to reach spritual peace and comfort. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Verse of the Covenant"
 • "Particle World"
 • "Epistemological Function"
 • "Life"
 • "Guidance of Man"
 1. منابع:

  * قرآن کریم

  1. بحرانی، هاشم، (1415)، البرهان فی تفسیر القرآن، تحقیق: بنیاد بعثت، چاپ اول، قم: مؤسسه البعثة.
  2. جوادی آملی، عبدالله، (1387)، تفسیر نسیم، چاپ اول، قم: اسراء.
  3. ___________، (1388)، نسیم اندیشه، تحقیق: سید محمود صادقی، چاپ سوم، قم: اسراء.
  4. شیرازی، صدرالمتألهین محمد بن ابراهیم، (1981)، الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعة، چاپ سوم، بیروت: داراحیاء التراث.
  5. ______________________، (1381)، الشواهد الربوبیه، قم: مطبوعات دینی.
  6. ______________________، (1354)، المبدأ و معاد، به تصحیح سید جلالدین آشتیانی، تهران: انجمن حکمن و فلسفه ایران.
  7. طباطبایی، محمد حسین، (1417)، المیزان فی التفسیر قرآن، بیروت: مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
  8. _____________، (1380)، مهرتابان، انتشارات باقرالعلوم.
  9. _____________، (1363)، توحید علمی و عینی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی.
  10. _____________، (1364)، اصول فلسفه و روش رئالیسم، شرح مرتضی مطهری، تهران: انتشارات صدرا.
  11. _____________، (1388)، بدایه الحکمه، ترجمه و شرح: علی شیروانی قم: بوستان کتاب.
  12. خمینی (ره)، سید روح‌الله، (1394)، آداب الصلوه، تهران: مؤسسۀ نشر آثار امام خمینی (س).
  13. قیصری، داوود بن محمود، (1380)، شرح فصوص الحکم، به کوشش سید جلالدین آشتیانی، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
  14. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، (بی‌تا)، ترجمه و شرح: سید جواد مصطفوی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اهل بیت.
  15. محیی‌الدین ابن عربی، (1381)، فتوحات مکیه، ترجمه: محمد خواجوی، انتشارات مولی.
  16. مکارم، ناصر و جمعی از نویسندگان، (1374)، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
  17. میرزایی، فاطمه، (1400)، در جستجوی من، چاپ اول، تهران: ارمغان طوبی.