دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1400، صفحه 1-168 

مقاله علمی پژوهشی

کاربست معرفتی-هدایتی آیه میثاق در زندگی

صفحه 9-28

1022064/arq.2022.332986.1065

فاطمه میرزایی؛ سیده شیرین حجازی؛ مریم گرمرودی