دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 11، مهر 1402، صفحه 8-150