دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، تیر 1402، صفحه 1-166 
واکاوی شخصیت حنه (س) و تدابیر وی برای غلبه بر آداب نادرست اجتماعی

صفحه 86-109

10.22034/arq.2023.182485

نجمه سادات میرغفوریان؛ سمانه سادات سدیدپور؛ مژگان جلوه؛ ناهید کارساز؛ مائده کاملی