دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1400، صفحه 1-154